مشاوره

مشاوره برجسته سازی و پروتز گونه ها

به مرور زمان و با افزایش سن تغییراتی در این قسمت پدید می آید که عبارتند از کم شدن چربی های زیر پوست،تحلیل و کاهش حجم استخوان گونه و شل شدن و افتادگی پوست در نتیجه ناحیه میانی صورت حالت گودرفتگی پیدا کرده و شخص مسن تر و خسته تر به نظر می آید.