مشاوره

لیزر لیپولیز

به معنای تجزیه چربی با لیزر است. اما بطور شایع به مفهوم تخریب بافتچربی یا کاهش بافت چربی بکار میرود. این سیستم در سال 2006 به تایید سازمان Fda رسیده است. طی آن از یک فیبر نوری لیزر داخل بافتی جهت لیزر چربی استفاده می شود. در اثر تابش اشعه لیزر , چربی ها بصورت نیمه مایع در آمده که می توانند به راحتی توسط بدن جذب شده یا از بدن خارج شوند.