ليزر كم توان

بازدید : 11216   |      

اين ليزرها بسيار بي خطر و غير تهاجمي مي باشند و با تشعشعات نوري متصاعدشده از لامپ هاي LED ميتوانند مكانيسم بازسازي و ترميم را در هر بافتي تحريك نمايند.

اين نوع از ليزرها با تقليد از مكانيسم فتو سنتز گياهان اعمال نفوذ مي كنند . اين ليزرها بسيار بي خطر و غير تهاجمي مي باشند و با تشعشعات نوري متصاعدشده از لامپ هاي LED ميتوانند مكانيسم بازسازي و ترميم را در هر بافتي تحريك نمايند. به طور مثال پس از عمل كاشت مو اين نوع از ليزرها ميتوانند در روند بهبود و سرعت بخشيدن به رشد و نمو مو تاثير بسزايي داشته باشند. همچنين براي كاهش دادن آثار تورم و كبودي و درد كه بعد از استفاده پارهاي از ليزرها براي فرد ايجاد ميشوند نقش موثر داشته باشند . در كلينيك باران دستگاه ليزر كم توان ساخت كمپاني Thor انگلستان با بهره گيري از مكانيسم فوق براي سرعت بخشيدن به روند ترميمي و بهبود پس از ليزر كردن به خصوص ليزر ليپوليز و همچنين پس از عمل كاشت مو با صلاحديد پزشكان متخصصان كلينيك ، به صورت رايگان براي بيماران انجام مي شود.